Partnerzy

KNOW AND CAN ASSOCIATION

KNOW AND CAN ASSOCIATION to organizacja pozarządowa założona w 2007 roku w Sofii w Bułgarii. Pracuje nad projektami krajowymi, europejskimi oraz opracowuje programy, kursy i działania w dziedzinie poza formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleń. Stowarzyszenie jest akredytowane jako Europejskie Centrum Wolontariatu. Główne cele Stowarzyszenia to: opracowywanie i wdrażanie specjalistycznych programów mających na celu rozwój umiejętności społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych; stosowanie nowoczesnych metod i technologii w rozwoju edukacji poza formalnej; szkolenie specjalistów w dziedzinie edukacji poza formalnej.

Główne działania Stowarzyszenia „Know and Can” to: opracowywanie i zarządzanie własnymi projektami; udział w krajowych i międzynarodowych projektach i programach; organizowanie i współpraca przy wdrażaniu regionalnych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze edukacyjnym; organizowanie stałych seminariów, warsztatów, dyskusji i innych wydarzeń w celu wymiany pomysłów i dobrych praktyk w zakresie popularyzacji edukacji poza formalnej; nawiązywanie kontaktów i współpraca z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi mającymi odpowiednie podejście do edukacji; organizowanie kursów edukacyjnych dla specjalistów pracujących w dziedzinie edukacji nietradycyjnej; turystyka kulturalna i edukacyjna.

Stowarzyszenie Know and Can prowadzi szereg nieformalnych kursów i działań. Głównymi celami tych kursów i działań są podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi oraz doskonalenie ich wiedzy oraz umiejętności osobistych i zawodowych, aby pomóc im być konkurencyjnymi, świadomymi, odnoszącymi sukcesy i błyskotliwymi. Działania „Know and Can” mają na celu poprawę wiedzy i umiejętności młodych ludzi, zachęcając ich również do prowadzenia bardziej aktywnego i pożytecznego życia. Zespół Know and Can ma możliwość dotarcia do szerokiego grona młodych ludzi, ponieważ ma wiele kontaktów z młodzieżą, szkołami, organizacjami pozarządowymi współpracującymi z młodzieżą i stowarzyszeniami.

Strona internetowa: knowandcan.com

CAREER DEVELOPMENT AND INTEGRATION

Career Development and Integration narodził się w 2009 roku z myślą o promowaniu szkoleń na rzecz zatrudnienia oraz zatrudnianiu pracowników najemnych i bezrobotnych. DEFOIN ma bogate doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu planami szkoleniowymi, a także w konkretnych rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb projektowania, zarządzania i dostarczania ustawicznego i zawodowego szkolenia dla firm oraz osób zatrudnionych i bezrobotnych.

DEFOIN oferuje szkolenia skierowane zarówno do osób zatrudnionych, bezrobotnych, jak i do firm potrzebujących szkoleń. DEFOIN posiada sieć ponad 180 współpracujących centrów rozproszonych po całym kraju i akredytowanych do przyznania certyfikatów profesjonalizmu w szkoleniu różnych rodzin zawodowych.

Sektor szkoleniowy ciągle się zmienia, dlatego DEFOIN ma Dział I + D + I, w którym powstają coraz bardziej zaawansowane treści. Mamy jedną z najbardziej zaawansowanych platform e-learningowych na rynku, z wysokim poziomem kontroli treści i personalizacji.

DEFOIN został upoważniony jako Agencja Zatrudnienia do zapewnienia pracownikom / jako pośrednik pracy i użytkowników w znalezieniu i osiągnięciu odpowiedniego zatrudnienia w nieruchomościach oraz zapewnienia pracodawcom najbardziej odpowiednich do ich potrzeb i wymagań pracowników pod względem ich poziomów kwalifikacji zawodowych.

Strona internetowa: www.defoin.es

MATERAHUB

Od 2001 roku Materahub angażuje się w wspieranie młodych i niedoszłych przedsiębiorców w rozwijaniu własnych umiejętności i rozwijaniu działalności zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Inicjatywy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości i wspieranie nowych przedsiębiorstw to podstawowe działalności Materahub, wzmocniona partnerstwem europejskim i programami finansowanymi przez UE. Spośród różnych dziedzin gospodarki Materahub koncentruje się na sektorze kreatywnym i kulturalnym, a zatem na wszystkim, co dotyczy kultury, dziedzictwa kulturowego, żywności i turystyki. Jako członek kilku sieci UE, Materahub głęboko wierzy w innowacyjny model przedsiębiorczości oparty na zrównoważonym rozwoju o cennym wpływie kulturowym i społecznym dzięki współpracy europejskiej. 

Strona internetowa: https://www.materahub.com

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers LLC jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar ma również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy R&D firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. W ciągu 15 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 50 projektów w ramach Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus +.

W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za opracowanie i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Międzynarodowa sieć obejmuje partnerów o różnych profilach pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA została założona w 1989 roku i jest jednym z wiodących greckich instytutów kształcenia zawodowego oferujących kształcenie policealne (ISCED 4). Z ponad 37,500 m2 infrastruktury w różnych miastach w Grecji, w tym jednym z najbardziej profilowanych kampusów w kraju.

Ponad 15 000 studentów w:

  • Atenach,
  • Pireus,
  • Saloniki,
  • Kreta
  • Larissa

AKMI S.A. reprezentuje prawie 55% całego sektora prywatnego kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji, gdzie rocznie około 5000 studentów zapisanych jest w celu zbadania jednej ze 127 oferowanych specjalności.

AKMI SA, po ponad 40 latach doświadczenia i ciągłych innowacji, z uznaniem Ministerstwa Edukacji oferuje innowacyjne kursy europejskie w najbardziej dynamicznie rozwijających się specjalnościach, z możliwością równoległego zdobywania międzynarodowych certyfikatów, monitorowania kursów mistrzowskich, uznanych specjalistów, najnowocześniejszych instalacji, doskonałości panhellenic oraz renomowanych programów szkoleniowych i staży. AKMI SA jest pierwszą instytucją edukacyjną wszystkich poziomów, która wdraża innowacyjne zastosowanie symulatorów w szkoleniach. Właśnie dlatego AKMI zdobyła „Nagrodę za innowacje w edukacji” przez międzynarodowego przewoźnika PRAXIS MMT.

Strona internetowa: www.iek-akmi.edu.gr

BOLU MILLI EGITIM MUDURLUGU

Dyrekcja Edukacji Narodowej działa pod Ministerstwem Edukacji i prowadzi usługi administracyjne, personalne, edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników, szkolenie kandydatów na nauczycieli, budżet, inwestycje, doradztwo w instytucjach edukacyjnych, które są filiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Główne działy to: Edukacja i sprawy studenckie, Komputery i usługi egzaminacyjne, Doskonalenie zawodowe, Kultura, Mianowanie, Staż i edukacja masowa, Inwestycje i udogodnienia budżetowe, Pracownik i dokumentacja, Prywatne szkolenia i doradztwo, Usługi obrony cywilnej, Edukacja przedszkolna, Ćwiczenia fizyczne edukacja i sport, Usługi dla nauczycieli i działań społecznych, Stypendia, Problemy zdrowotne, Edukacja masowa, Planowanie i statystyki, Narzędzia i sprzęt edukacyjny, Archiwum i administracja, Prasa i public relations. Szkoły podlegające dyrekcji: 15 przedszkoli, 78 szkół podstawowych, 84 szkoły średnie, 43 szkoły wyższe z 48672 uczniami i 4163 nauczycielami. Liceum w prowincji składa się z 12 liceów anatolijskich, 2 liceów nauk ścisłych, 1 liceum społecznego, 6 liceów religijnych oraz 22 liceów zawodowych i technicznych anatolijskich. W całej prowincji działa 9 centrów edukacji dorosłych i 2 centra szkolenia zawodowego.

Strona internetowa: www.bolu.meb.gov.tr

Loading